Menu główne
genti dama tip postas

 12pas18   Pasowanie na ucznia w SP Mostkowo

 

Każdego roku w progach naszej szkoły witamy nowych pierwszoklasistów. Pierwsze trzy miesiące to czas na poznanie najbliższego otoczenia, zwyczajów, zdobycie nowych wiadomości i umiejętności. Wszystkie te działania mają przygotować dzieci do wielkiego wydarzenia – Pasowania na ucznia klasy I. Ten szcze­gólny dzień odbył się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, 13 grudnia 2018 roku. Od samego rana panowała podniosła atmosfera. Uczniowie klasy pierwszej ubrani w świąteczny strój galowy, z podekscytowaniem oczekiwali tego ważnego dla nich wydarzenia.

Uroczystość poprowadziły koleżanki z klasy VIII, które wraz z wychowawczynią Panią Agatą Owczarek przywitały wszystkich zebranych, a w szczególności bohaterów dzisiejszego dnia - pierwszoklasistów. Następ­nie ucznio­wie klasy IV rozpoczęli akademię pięknie recytując wiersze. Uczniów odwiedził także szczególny gość - Elfik Aplaz, który wnikliwie sprawdził, czy dzieci są gotowe na to, aby zostać nowymi członkami braci szkolnej. Pierwszoklasiści musieli wyka­zać się wie­dzą i umie­jęt­no­ściami, aby zasłu­żyć na paso­wa­nie. Recy­to­wali wier­sze, śpie­wali pio­senki, tań­czyli. Wszyscy udo­wod­niły, że znają swoją Ojczy­znę i są gotowe do zdo­by­wa­nia świata. Nagrodzeni gromkimi brawami uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie, a Pani Dyrektor Iwona Galbarczyk dokonała aktu pasowania każdego pierwszaka na ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie. Po wręczeniu dyplomów oraz odciśnięciu kciuka w kronice szkoły dzieci otrzymały upominki od koleżanek i kolegów oraz rodziców. Czę­ść oficjalna została uwieńczona wspólnym pamiątkowym zdjęciem. Następnie ucznio­wie z rodzi­cami oraz Panią Dyrektor udali się do klasy na słodki poczę­stu­nek.

Wszyst­kim pierw­szo­kla­si­stom życzymy ogromnego zapału do nauki, wielu wspaniałych chwil spędzonych w szkole, bardzo dobrych wyników w nauce oraz aby ten dzień pozo­stał w ich pamięci jako wiel­kie prze­ży­cie i nie­za­po­mniana, rado­sna chwila.

 Kliknj link aby obejrzeć film.       {youtube}https://be/Wo9CqMIPv5M{/youtube}

A.O./D.D.