Menu główne

Obraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mostkowie powstała w 1946 roku. Znajdowały się w niej trzy sale lekcyjne. Obecnie znajduje się w budynku, który został oddany w 1962r. i 2001r. Budynek szkoły jest zadbany, otoczony zielenią, gruntownie zmodernizowany w ostatnich latach. Na terenie szkolnym znajduje się plac zabaw dla dzieci, ogród przedszkolny z placem zabaw oraz kompleks boisk sportowych „Orlik“. Szkoła dysponuje 7 salami lekcyjnymi, pracownią językową, pracownią komputerową, świetlicą szkolną, w których uczą się uczniowie klas I - VI oraz oddział przedszkolny. W szkole znajduje się także biblioteka szkolno - pedagogiczna, gabinet logopedy i pielęgniarki szkolnej oraz gabinet pedagoga szkolnego.

   Aktualnie uczęszcza do szkoły 105 uczniów i pracuje 16 nauczycieli. Szkoła swoim obwodem obejmuje miejscowość Mostkowo i przyległe miejscowości: Dzikówko, Dzikowo, Swadzim, Wiewiórki, Rokicienko, Podgórze i Pustać. Uczęszczają do niej dzieci spoza obwodu : z Sulimierza, Jedlic i Barlinka.

   Placówka prowadzi szeroką działalność edukacyjną. Dysponuje bardzo dobrze wyposażoną bazą lokalowo - dydaktyczną, w skład której wchodzą : nowocześnie urządzone sale lekcyjne z tablicami multimedialnymi, sala komputerowa i językowa. Funkcję opiekuńczo - wychowawczą pełni świetlica szkolna z kącikami zabaw dla dzieci, suchym basenem z piłeczkami, bogatymi zbiorami gier planszowych i dydaktycznych dostosowanych do wieku dzieci. Zajęcia sportowe odbywają się na sali gimnastycznej oraz na wielofunkcyjnym boisku sportowym. Uczniowie mogą też korzystać ze stołówki szkolnej. Szkoła zapewnia specjalistyczną pomoc pedagoga szkolnego, logopedy i pielęgniarki. Na terenie placówki odbywają się zajęcia pozalekcyjne tańca, rytmiki i śpiewu. Na bazie szkoły działają dwa zespoły muzyczne „Promyczki“ - zespół dziecięcy i „Sonata“ - zespół śpiewaczy osób dorosłych oraz zespół taneczny „Mała Formacja z Mostkowa“.

   Pracownicy szkoły dbają o jakość uczenia się i rozwijania umiejętności oraz zainteresowań dzieci. Dla uczniów mających trudności w nauce organizowane są dodatkowe zajęcia wyrównawcze i korekcyjno - kompensacyjne. Jest to szkoła otwarta na różnego rodzaju eksperymenty i działania nowatorskie. Świadczą o tym sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych, plastycznych i sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Za działalność na rzecz środowiska szkoła otrzymała najwyższe wyróżnienie w województwie zachodniopomorskim w konkursie „Od wakacji do wakacji“ organizowanym przez Kurier Szczeciński, w roku 2000.

   W roku 2004 jako jedyna szkoła wiejska w województwie zachodniopomorskim otrzymała Tytuł Zachodniopomorska Szkoła Jakości nr certyfikatu 019.

   Od 2000r. szkoła realizuje program „Szkoła przyjazna środowisku - ośrodek edukacji ekologicznej dla obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego“. Poszerzony program edukacji ekologicznej skierowany jest również do dzieci z województwa w ramach zielonej szkoły. Opracowane są dwie ścieżki dydaktyczne: „ Uczymy się inaczej“ oraz „Jestem tropicielem przyrody“.

   Szkoła uczestniczyła w realizacji projektów unijnych tj. „Moja szkoła - moją szansą“, w ramach Kapitału Ludzkiego, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, „Nauka pływania dzieci i młodzieży gminy Barlinek dla uczniów kl. III - IV“, „Wiem więcej, mogę więcej“ zajęcia rozwijające i wyrównujące , „Animator - ORLIK 2012„ , „MultiSport“, realizowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz „Animator Moje Boisko -ORLIK 2012„.

   W 2015 roku placówka otrzymała „Turystyczną Perełkę Barlinka 2014„ wyróżnienie turystyczne za organizację Rajdów Papieskich.

   Placówka jest inicjatorem licznych imprez środowiskowych, integrujących społeczność wiejską. Cyklicznie organizowane są jarmarki świąteczne, koncerty środowiskowe, uroczystości z okazji Dnia Kobiet, Dnia Babci i Dziadka, spotkania noworoczne i wigilijne, imprezy charytatywne, wystawy, warsztaty i wspólne zabawy.

   Od 2006r. Szkoła posiada swojego patrona Jana Pawła II i sztandar. Od 2007r. należy do Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

   Celem nadrzędnym szkoły jest wszechstronny rozwój dziecka, w przyjaznej atmosferze i dobrej współpracy z rodzicami. Szkoła jest wspólnotą, w której wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni. Uczniowie zdobywają wiedzę w sposób najbardziej wydajny i efektywny. Planowanie i organizacja pracy szkoły jest podporządkowana zapewnieniu optymalnych możliwości uczenia się i osiągania sukcesu.