Menu główne

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

* Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny;
* Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem;
* Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
* Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
* Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób;
* Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.


Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić
Zapraszam

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016

poniedziałek 8.30 - 14.00 mgr Barbara Tomaszewska
wtorek  8.30 - 14.00 mgr Barbara Tomaszewska
środa 8.30 - 14.00 mgr Barbara Tomaszewska
czwartek 8.30 - 14.00 mgr Barbara Tomaszewska
piątek 8.30 - 11.30 mgr Barbara Tomaszewska

Drogi Uczniu

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

* Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
* Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
* Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
* Masz problem i nie umiesz  go rozwiązać.
* Chciałbyś z kimś porozmawiać.
* Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób.
* Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz lub nie umiesz  sobie poradzić.  

Pamiętaj!
* Pedagog wysłucha Cię życzliwie i z uwagą.
* Zapewni dyskrecję i anonimowość.
* Pomoże znaleźć  wyjście z trudnej  sytuacji.

Drogi Rodzicu

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

* Niepokoi Cię zachowanie dziecka.
* Chcesz porozmawiać o swoim dziecku i Twoich  relacjach z nim.
* Masz pytanie dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
* Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
* Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.
* Szukasz pomocy w  trudnych  sytuacjach życiowych.

 

Wśród poruszanych problemów znajdują się:

* pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy,
* rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą,
* analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi),
* wywiady środowiskowe,
* udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych,
* porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące uczniów i  młodzież,
* podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających ze Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki,
* działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego,
współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach,
* współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa),
* prowadzenia dokumentacji, tj. dziennika pedagoga,
* doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.


W ramach swojej pracy współpracuję z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

* Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
* Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
* Sądem Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich;
* Komisariatem Policji w Barlinku;
* Powiatową Stacją Epidemiologiczno Sanitarną
* Punktem Konsultacyjnym Pomocy Rodzinie Problemowej i Przeciwdziałaniu Przemocy;
* Poradnią Uzależnień.

WAŻNE ADRESY I NUMERY TELEFONÓW ŚWIADCZĄCYCH BEZPŁATNĄ POMOC!

Niebieska Linia dla dzieci, rodziców, ofiar przemocy, dla sprawców stosujących przemoc, świadków
tel.  801 120 002
www.niebieskalinia.pl

Pomarańczowa Linia dla rodziców, których dzieci piją alkohol
tel.  801 140 068 (czynny od 16.00 - 21.00)
www.psychologia.pl

Narkotyki, narkomania
801-199–990
Ogólnopolski telefon zaufania, czynny 16.00 - 21.00

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Barlinku tel:95 7462207

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu tel: 95 7472303

Komisariat Policji w Barlinku tel. 95 7461750

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku tel. 95 7460014

Ogólnopolski Telefon Zaufania w Warszawie tel. 226225001

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Szczecinie tel. 606990570

Powiatowa Stacja Epidemiologiczno - Sanitarna w Myśliborzu   tel. 95 7475513

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp. 95 7214679